Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica objavlja katalog informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja. Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 51/06 –UPB2 in 117/06- ZdavP-2.

V 4. členu navedenega zakona je navedena opredelitev informacije javnega značaja:   »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.« Na podlagi 11. člena in petega odstavka 25. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je vlada izdala Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).

 

1. Osnovni podatki

Naziv zavoda: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 8A

6250 Ilirska Bistrica

Odgovorna oseba: Ana Kobal, mag.farm., direktorica
Datum prve objave kataloga: 31.12.2004
Datum zadnje spremembe: 20.3.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Informacije javnega značaja
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2. Splošni podatki o javnem zavodu kraške lekarne in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji
Kratek opis delovnega področja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica: Javni zavod opravlja zdravstveno dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. Poleg navedenega javni zavod opravlja še preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajo veterinarskih zdravil, izdelavo in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. Zavod ima naziv učni zavod in ima organizirano mentorsko službo za opravljanje pripravništva za vse farmacevtske profile.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: V zavodu se dejavnost opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:

Uprava zavoda
Gregorčičeva cesta 8 A
6250 Ilirska Bistrica

Direktorica: Ana Kobal, mag.farm.

Telefon: 05 71 11 750
E-naslov: ana.kobal@krl.si

 

Vodja finančno računovodske službe: Jožica Dolgan Glažar

Gregorčičeva cesta 8 A
6250 Ilirska Bistrica

Telefon: 05 71 11 742
E-naslov: jozica.dolgan-glazar@krl.si

 

Lekarna Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 8 A
6250 Ilirska Bistrica

Vodja lekarne: Tomislav Balajić, mag.farm.

Telefon: 05 71 11 751
E-naslov: tomislav.balajic@krl.si

 

Lekarna Postojna

Prečna ulica 2
6230 Postojna

Vodja lekarne: Barbara Mulec, mag.farm.

Telefon: 05 72 11 700
E-naslov: barbara.mulec@krl.si

 

Lekarna Pivka

Kolodvorska ulica 24
6257 Pivka

Vodja lekarne: Alenka Kapel, mag.farm.

Telefon: 05 72 11 730
E-naslov: alenka.kapel@krl.si

 

Lekarna Sežana

Partizanska cesta 25
6210 Sežana

Vodja lekarne: Anita Malnar, mag.farm.

Tel: 05 73 11 770
E-naslov: anita.malnar@krl.si

 

Lekarniška podružnica Divača

Ulica 1. maja 1
6215 Divača

Vodja podružnice: Sanja Barukčić, mag.farm.

Telefon: 05 73 11 780
E-naslov:sanja.barukcic@krl.si

 

Lekarniška podružnica Komen

Komen 118 D
6223 Komen

Vodja podružnice: Jerneja Pajk, mag.farm.

Telefon: 05 73 11 790
E-naslov: jerneja.pajk@krl.si

 

Lekarna Log Postojna

Titova cesta 10
6230 Postojna

Vodja lekarne: Jana Ogrizek, mag. farm.

Telefon: 05 72 11 726
E-naslov:  jana.ogrizek@krl.si

 

Lekarniška podružnica Podgrad

Podgrad 12 B
6244 Podgrad

Vodja podružnice: Metka Zidar, mag.farm.

Telefon: 05 71 11 760
E-naslov: metka.zidar@krl.si

 

Lekarniška podružnica Dutovlje

Dutovlje 124
6221 Dutovlje

Vodja podružnice: Danila Kovšca, mag.farm.

Telefon: 05 73 11 795
E-naslov: danila.kovsca@krl.si

 

Lekarniška podružnica Prestranek

Ulica padlih borcev 22
6258 Prestranek

Vodja lekarne: Barbara Mulec, mag.farm.

Telefon: 05 72 11 700
E-naslov: barbara.mulec@krl.si

 

Lekarna Ruj Sežana

Partizanska cesta 73 B
6210 Sežana

Vodja lekarne: Hana Brelih Čebron, mag.farm.

Telefon: 05 73 11 774
E-naslov: hana.brelih-cebron@krl.si

 

Lekarna Trnovo Ilirska Bistrica

Vilharjeva cesta 33 D
6250 Ilirska Bistrica

Vodja lekarne: Sonja Bubnič Šturm, mag.farm.

Telefon: 05 71 11 755
E-naslov: sonja.bubnic-sturm@krl.si

Organigram Zavoda: Organigram Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba: Ana Kobal, mag.farm., direktorica

Telefon: 05 71 11 750

E-naslov: ana.kobal@krl.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti delovnega področja
Državni predpisi: Državni predpisi:

 • Predpisi s področja zdravstva
 • Zakon o lekarniški dejavnosti – ZLD-1 (Ur.l. RS, št. 85/2016)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11)
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS 23/05 UPB, 15/08, 23/08)
 • Zakon o zdravilih- ZZdr-2 (Ur.l. RS 17/14)
 • Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09)
 • Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS 110/03-PB, 47/04, 16/08, 9/11)
 • Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.l. RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04)
 • Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS 33/01)
 • Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Ur.l. RS 59/10)
 • Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS 89/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS 105/08)
 • Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur.l. RS, št. 39/2006)
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur.l. RS 62/93, 98/99)
 • Zakon o pacientovih pravicah (Ur.l. RS št. 15/2008)

Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Statut Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Predpisi Evropske unije: http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov: Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:

Pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Strategija razvoja zdravstvenega varstva na primarni ravni je v kompetenci občin ustanoviteljic. Razvoj lekarniške dejavnosti na območju delovanja zavoda je usklajen z občinami ustanoviteljicami.

Letno poročilo

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi, oz. zagotavlja svojim uporabnikom.
Vrste postopkov, ki jih vodi Zavod V zavodu vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
Seznam evidenc: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica javnih evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne ne vodi.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
 1. Evidenca o zaposlenih delavcih
 2. Evidenca o plači zaposlenih delavcev
 3. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora
 4. Evidenca podatkov za kognitivne farmacevtske storitve
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Statut Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Poslovnik sveta zavoda

Vsebina teh dokumentov in drugih internih aktov je dostopna na sedežu zavoda v času:
od ponedeljka do petka, od 7. do 14. ure.

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo za dostop, do vsebinskega sklopa v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: NEPOSREDEN DOSTOP:

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.krl.si, poglavje » katalog informacij javnega značaja«.

Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta, kot je na primer MS Internet Explorer ver. 6 ali novejši. Firefox in podobni. Pri izdelavi in dostopa do spletne strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan  kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo na osebni računalnik – Adobe Reader.

DOSTOP NA PODLAGI  POSEBNE ZAHTEVE:

 • Neformalna zahteva

npr. ustno, preko telefona ali po elektronski poti

Če zahtevne informacije ne vsebujejo varovanih podatkov po ZDIJZ, zavod takšni vlogi ugodi in prosilcu omogoči dostop do informacij.

 • Formalna zahteva
  • Zahteva podana ustno na zapisnik.
  • Pisna zahteva po pošti oziroma po elektronski pošti.
  • Zahteva mora vsebovati:
   • navedbo organa, ki se mu pošilja,
   • osebno ime ali firmo prosilca (z navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca),
   • naslov prosilca(oziroma naslov zastopnika oziroma pooblaščenca),
   • opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti,
   • način, na katerega želi biti prosilec z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, fotokopija).

Zahtevo se lahko poda na:

 • elektronski naslov ana.kobal@krl.si
 • naslov zavoda: Gregorčičeva cesta 8a, 6250 Ilirska Bistrica
 • tel: 05 71 11 750

DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI:

Prosilci se lahko zglasijo osebno na upravi Kraških lekarn, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

4. Stroškovnik za dostop do informacij javnega značaja:

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je upravičen prosilcem informacij javnega značaja zaračunavati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 76/2005 in 119/2007)

Cenik materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Do sedaj ni bilo izdanega nobenega zahtevka za vpogled v katalog informacij javnega značaja.